Cách nhớ kiến thức khó, thách thức cả môn Giải phẫu

Cách đầy vài hôm, Fususu nhận được một “thách thức”. Một độc giả của Numagician đã hỏi cách nhớ kiến thức lâu môn Giải phẫu khó nhằn này!

Cách Nhớ Nhanh Mọi Thứ Chỉ Cần Đếm Từ 1 Tới 10

Tết năm ấy, phải trông đứa cháu 5 tuổi. Tôi đã bày cho nó một cách nhớ nhanh mọi thứ giúp bé nhớ hết tên mọi người trong họ hàng, và còn nhiều hơn thế nữa.