Cách nhớ kiến thức khó, thách thức cả môn Giải phẫu

Cách đầy vài hôm, Fususu nhận được một “thách thức”. Một độc giả của Numagician đã hỏi cách nhớ kiến thức lâu môn Giải phẫu khó nhằn này!

Cách nhớ lâu, nhớ nhanh, nhớ mãi tới già

Con người thật kỳ lạ, họ toàn quên thứ cần nhớ và nhớ những thứ nên quên. Tại sao có hiện tượng này, và cách nhớ lâu nhớ nhanh thứ cần phải nhớ là gì?