“Lời nguyền kiến thức” gây hại cho bạn thế nào?

Đừng để lời nguyền kiến thức khiến bạn xuất bản sách, và sau đó phải viết tiếp cuốn khác để giải thích cho sự khó hiểu của cuốn đầu tiên. Vì một khi độc giả đã cảm thấy cuốn đầu khó hiểu, họ đâu có lý do gì để mua cuốn tiếp theo?